Náš tým

Mgr. Jana Kopecká

průvodkyně vzdělávacím procesem (2. a 3. třída) 

Jana vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy se specializací dramatická výchova. Při studiích se věnovala divadlu, práci s dětmi s autismem, vedla kroužek zobcové flétny, dramatické výchovy či pohybový kroužek. Později absolvovala inspirativní studium ve Finsku ve městě Joenssu, při kterém nasbírala řadu zkušeností i inspirací v metodách a organizaci vzdělávání. Následně se společně se svým manželem podílela na rozvoji konceptu Základní školy Otevřeno v Benátkách nad Jizerou.

Práce s dětmi mě bavila a baví od dětství, stále přemýšlím nad vzděláváním dětí, nad jejich potřebami i způsobem, jak nejlépe rozvinout potenciál v každém z nich. Ráda používám moderní formy výuky, avšak s důrazem na individualitukaždého dítěte. Dramatická výchova je mojí velkou vášní, a tak různé prvky a metody ráda zařazuju do výuky. Jsem mámou čtyřech dětí - třech dcer a jednoho syna.

Mgr. Markéta Kůtková

průvodkyně vzdělávacím procesem (2. a 3. třída)

Markéta Kůtková vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala na Odborném učilišti pod Vyšehradem a ve speciálně pedagogickém centru při MŠ speciální Štíbrova na Praze 8, poslední roky pracovala jako školní speciální pedagog. Jejím profesním zájmem a mottem je poskytovat dětem při vzdělávání individuální podporu a obsah i formu vzdělávání přizpůsobovat jejich potřebám. I proto se ve své praxi setkává také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných a mimořádně nadaných žáků, spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež a se Společností pro talent a nadání. Podílela se také na mezinárodním projektu STRATEACH 2015 - 2018 (Strategies for talented and gifted pupils' teachers). 

Má za sebou dvouletý výcvik v hudebně dramatických terapiích a velmi jí ovlivnil také kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování. Absolvovala výcvik v metodě "Zipyho kamarádi" zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností a zdravé třídní klima.


Mgr. Martin Šimáček

zakladatel a ředitel školy

Téměř celou svou kariéru se Martin zabývá lidskoprávní problematikou. Šest let působil jako ředitel Agentury pro sociální začleňování na Úřadu vlády. Deset let pracoval pro neziskovou organizaci Člověk v tísni. Má za sebou také práci pro ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je táta dvou dětí.Jsem skaut a vedl jsem skautský oddíl a pořádal tábory. Odtud čerpám inspiraci pro práci s dětmi, pro přátelství a dobré mezilidské vztahy, ochotu nezištně pomáhat, lásku k přírodě. I na téhle své zkušenosti teď pomáhám stavět školu pro naše děti.


Externí poradní tým

 

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

psycholožka

Hanka vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s prací na Lince bezpečí určené dětem, kde nyní vede tým odborníků chatu, a také na Rodičovské lince. Účastní se projektu o zvládání mateřského vzteku Vztek matek a své odborné dovednosti dále rozvíjí psychoterapeutickým výcvikem v Biosyntéze. Vede podpůrné skupiny pro těhotné ženy a pro matky na počátku mateřství. Poskytuje psychologickou podporu učitelům, dětem i jejich rodinám v základní škole Square.

V základní škole Spolu růst vede spolu s psycholožkou a koučkou Lucií Scheerovou preventivní psychologický program pro děti. Cílem je, aby si děti byly lépe vědomy svých hranic, rozpoznaly, co je pro ně v pořádku a co už ne, dokázaly to přiměřeně komunikovat s druhými, uměly si říct o pomoc, když potřebují. Program zároveň podporuje dobré vztahy ve škole, toleranci a respekt k druhým, schopnost kooperace a sounáležitosti i v prostředí, kde existují různé názory, postoje a kde může být každý sám sebou. 

Pracovat s dětmi, které nejsou tlačené do jedné škatulky, a mohou se svobodně vyjadřovat a vyvíjet ve svém vlastním tempu, je pro mě velká radost i výzva. Těší mě společné objevování, upřímnost a kreativita dětí.

Mgr. Jana Jungmannová

poradkyně pro výuku matematiky a logiky

Jana vystudovala učitelství matematiky a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současné době se věnuje oběma oborům, jednak jako zástupkyně ředitele Základní umělecké školy v Mostě, jednak jako členka expertního týmu rozvoje matematické gramotnosti pro Ústecký kraj. Je doktorandkou na katedře výtvarné výchovy PF UJEP v oboru Teorie výtvarné kultury a vede žákovskou galerii Zkušebna S-56 v Mostě. Její velkou zálibou je ilustrovat knížky, ať už jsou to učebnice matematiky či třeba učebnice morální výchovy. Věří, že naše děti budou potřebovat v budoucnu především dvě kompetence: tou první je schopnost rozumět sobě samým a umět komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Druhou je pak schopnost orientovat se v systémech, algoritmech, umět je číst, používat a inovovat. A v tomto duchu se snaží vychovávat i své dvě dcery.


PaedDr. Jitka Hromková

poradkyně pro oblast metodiky a didaktiky 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a dlouhodobě působí jako učitelka na 1. stupni základních škol - nejprve na ZŠ v Braníku a od roku 1992 až do dneška na FZŠ Barrandov. Ve škole je metodičkou pro 1. a 2. třídy.

V naší škole Spolu růst působí jako poradkyně pro oblast metodiky a didaktiky. Našim učitelkám pomáhá při řešení konkrétních vzdělávacích výzev, nabízí ověřená metodická řešení a postupy ke zvládnutí konkrétního učiva v jednotlivých předmětech.