Náš tým

Mgr. Renata Hromková

průvodkyně vzdělávacím procesem

Renata vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví a pedagogiku. Na Univerzitě Karově rovněž studovala celoživotní vzdělávání a speciální pedagogiku - logopedii. Působila ve školce Dagmar a následně založila školku Sovička, kterou i několik let řídila. Absolvovala školení Feldenkraisovy metody a Feuersteinovy metody, která je zaměřena na rozvoj umění učit se. Ve volném čase vede kurzy jogy a pilates. Je máma tří dětí.

Zprostředkovávat dětem laskavým, trpělivým a přirozeným způsobem informace o tomto světě je pro mne vysoce smysluplné povolání. Vzájemná interakce s dětmi i mne silně obohacuje a dává mi inspiraci k další práci na sobě.

Mgr. Ilona Nováková

průvodkyně vzdělávacím procesem 

Ilona vystudovala výtvarnou výchovu a dějiny umění pro ZŠ, SŠ a ZUŠ a anglický jazyk a literatura pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala Kurz efektivní a interaktivní výuky angličtiny/ESL. Má učitelskou Cambridge zkoušku TKT (Teaching Knowledge Test). A je absolventkou mnoha výtvarných, uměleckých a na integrovanou angličtinu zaměřených kurzů pro pedagogy.

Učitelskou praxi výuky angličtiny absolvovala v Elementary school Dánsko (2008). Tři roky působila jako lektor anglického jazyka v Jazykovém Institutu Praha a následně jako učitelka výtvarné výchovy, angličtiny a občanské výchovy na Základní škole nám. Curieových, kde vedla i třídnictví. Tři roky učila výtvarnou výchovu a angličtinu na osmileté větvi Gymnázia prof. Jana Patočky. Je mámou dvou dětí.

Učitelská profese mě lákala od mládí, protože miluji děti a mladé lidi. Ráda s nimi trávím čas a pozoruji, jak se rozvíjejí, rostou a stávají se schopnějšími, kvalifikovanějšími a výkonnějšími. Díky tomu, že mám vlastní děti, moje láska k této profesi ještě vzrostla. Ti, kdo učí, dávají druhým sami sebe darem. Doufám, že svým vyučováním přispěji k tomu, aby se svět stal lepším.

Mgr. Martin Šimáček

zakladatel a ředitel školy

Téměř celou svou kariéru se Martin zabývá lidskoprávní problematikou. Šest let působil jako ředitel Agentury pro sociální začleňování na Úřadu vlády. Deset let pracoval pro neziskovou organizaci Člověk v tísni. Má za sebou také práci pro ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je táta dvou dětí.

Jsem skaut a vedl jsem skautský oddíl a pořádal tábory. Odtud čerpám inspiraci pro práci s dětmi, pro přátelství a dobré mezilidské vztahy, ochotu nezištně pomáhat, lásku k přírodě. I na téhle své zkušenosti teď pomáhám stavět školu pro naše děti.

Ing. Barbora Kubíčová

vedoucí kanceláře, provoz školy

Barbora je vystudovaná ekonomka a vede malou cestovní kancelář, která pořádá i letní tábory pro děti. Je svědomitá a důsledná organizátorka, ideální pro provozní vedení naší školy.


Externí poradní tým

 

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

psycholožka

Hanka vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s prací na Lince bezpečí určené dětem, kde nyní vede tým odborníků chatu, a také na Rodičovské lince. Účastní se projektu o zvládání mateřského vzteku Vztek matek a své odborné dovednosti dále rozvíjí psychoterapeutickým výcvikem v Biosyntéze. Vede podpůrné skupiny pro těhotné ženy a pro matky na počátku mateřství. Poskytuje psychologickou podporu učitelům, dětem i jejich rodinám v základní škole Square.

V základní škole Spolu růst vede spolu s psycholožkou a koučkou Lucií Scheerovou preventivní psychologický program pro děti. Cílem je, aby si děti byly lépe vědomy svých hranic, rozpoznaly, co je pro ně v pořádku a co už ne, dokázaly to přiměřeně komunikovat s druhými, uměly si říct o pomoc, když potřebují. Program zároveň podporuje dobré vztahy ve škole, toleranci a respekt k druhým, schopnost kooperace a sounáležitosti i v prostředí, kde existují různé názory, postoje a kde může být každý sám sebou. 

Pracovat s dětmi, které nejsou tlačené do jedné škatulky, a mohou se svobodně vyjadřovat a vyvíjet ve svém vlastním tempu, je pro mě velká radost i výzva. Těší mě společné objevování, upřímnost a kreativita dětí.

Mgr. Jana Jungmannová

poradkyně pro výuku matematiky a logiky

Jana vystudovala učitelství matematiky a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současné době se věnuje oběma oborům, jednak jako zástupkyně ředitele Základní umělecké školy v Mostě, jednak jako členka expertního týmu rozvoje matematické gramotnosti pro Ústecký kraj. Je doktorandkou na katedře výtvarné výchovy PF UJEP v oboru Teorie výtvarné kultury a vede žákovskou galerii Zkušebna S-56 v Mostě. Její velkou zálibou je ilustrovat knížky, ať už jsou to učebnice matematiky či třeba učebnice morální výchovy. Věří, že naše děti budou potřebovat v budoucnu především dvě kompetence: tou první je schopnost rozumět sobě samým a umět komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Druhou je pak schopnost orientovat se v systémech, algoritmech, umět je číst, používat a inovovat. A v tomto duchu se snaží vychovávat i své dvě dcery.


PaedDr. Jitka Hromková

poradkyně pro oblast metodiky a didaktiky 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a dlouhodobě působí jako učitelka na 1. stupni základních škol - nejprve na ZŠ v Braníku a od roku 1992 až do dneška na FZŠ Barrandov. Ve škole je metodičkou pro 1. a 2. třídy.

V naší škole Spolu růst působí jako poradkyně pro oblast metodiky a didaktiky. Našim učitelkám pomáhá při řešení konkrétních vzdělávacích výzev, nabízí ověřená metodická řešení a postupy ke zvládnutí konkrétního učiva v jednotlivých předmětech.