Koncepce výuky

Základní cíl školní výuky: vzdělané, motivované a šťastné děti

Poznáváme vzdělávací potenciál každého dítěte a pomáháme mu jej maximálně rozvíjet. Na konci prvního stupně základní školy proto budou děti dobře připraveny na návazné studium druhého stupně nebo gymnázia. Budou také všestranně rozvinuté a mít řadu kompetencí. Budou sebevědomé, spokojené a motivované k dalšímu studiu.

Jak děti studují aneb plán výuky

Plán výuky sestavují pedagogové na každý měsíc školního roku v předstihu a seznamují s ním rodiče dětí i děti samotné. Témata vycházejí z rámcového vzdělávacího programu Člověk a jeho svět.

Průvodci spolu s metodickým vedením stanovují měsíční témata a k nim vytváří tematické úkoly a zadání, na kterých děti společně pracují. V rámci takto vedené výuky jsou pokryty všechny hlavní předměty, tj. český jazyk, matematika, člověk a svět.

Moderní výukové metody

Využíváme moderních výukových metod, které jsou v souladu s nejnovějšími neurologickými zjištěními, a tedy vyhovují tomu, jak funguje lidský mozek. Používáme principy z Feursteinovy metody, díky níž si děti osvojují nejlepší strategie pro učení a pamatování si nových poznatků. V matematice se držíme Hejného metody. Číst děti učíme genetickou metodu a psát písmem Comenia script. Ve výuce se děti běžně setkávají i s brainstormingem, myšlenkovými mapami a s inscenační a simulační metodou a metodou dramatizace. 

Interaktivně, komplexně a hlavně prakticky

Výuka na naší škole je maximálně interaktivní. Díky malému počtu dětí a dvěma průvodkyním můžeme umě pracovat s individuálními schopnostmi a možnostmi dětí. Klademe důraz na kreativní činnosti, zapojení smyslů a propojování výukových aktivit s pohybem. Pracujeme s příběhy, které posilují verbální i logickomatematické kompetence. Učíme děti samostatně přemýšlet a rozvíjet kritické myšlení, vytvářet i ověřovat hypotézy. A v neposlední řadě v rámci každého tématu máme stanoveny také cíle hudební, výtvarné, technické, praktické a sportovní.

Jen výuka nestačí

Odpolední družina je plná zajímavých aktivit a kroužků, které koncepčně a - kde to dává smysl - i tematicky doplňují výuku. Pátky v naší škole jsou zážitkové. Jezdíme do přírody či do klubovny v Říčanech. Nebo nás nejdete v divadle, v muzeu či na výletě. V zimě jezdíme na lyžařské výcviky a na jaře na školu v přírodě.

A hlavně žijeme spolu, rosteme spolu. Organizujeme pravidelná formální i neformální setkávání rodičů, dětí a pedagogů a vytváříme společné zážitky.