Koncepce výuky

Základní cíl školní výuky: vzdělané, motivované a šťastné děti

Poznáváme vzdělávací potenciál každého dítěte a pomáháme mu jej maximálně rozvíjet. Na konci prvního stupně základní školy proto budou děti dobře připraveny na návazné studium druhého stupně nebo gymnázia. Budou také všestranně rozvinuté a mít řadu kompetencí. Budou sebevědomé, spokojené a motivované k dalšímu studiu.

Jak děti studují aneb plán výuky

Plán výuky sestavují pedagogové na každý měsíc školního roku v předstihu a seznamují s ním rodiče dětí i děti samotné. Témata vycházejí z rámcového vzdělávacího programu Člověk a jeho svět.

Průvodci spolu s metodickým vedením stanovují měsíční témata a k nim vytváří tematické úkoly a zadání, na kterých děti společně pracují. V rámci takto vedené výuky jsou pokryty všechny hlavní předměty, tj. český jazyk, matematika, člověk a svět.

Moderní výukové metody

Využíváme moderních výukových metod, které jsou v souladu s nejnovějšími neurologickými zjištěními, a tedy vyhovují tomu, jak funguje lidský mozek. Používáme principy z Feursteinovy metody, díky níž si děti osvojují nejlepší strategie pro učení a pamatování si nových poznatků. V matematice se držíme Hejného metody. Číst děti učíme genetickou metodu a psát písmem Comenia script. Ve výuce se děti běžně setkávají i s brainstormingem, myšlenkovými mapami a s inscenační a simulační metodou a metodou dramatizace. 

Interaktivně, komplexně a hlavně prakticky

Výuka na naší škole je maximálně interaktivní. Díky malému počtu dětí a dvěma průvodkyním můžeme umě pracovat s individuálními schopnostmi a možnostmi dětí. Klademe důraz na kreativní činnosti, zapojení smyslů a propojování výukových aktivit s pohybem. Pracujeme s příběhy, které posilují verbální i logickomatematické kompetence. Učíme děti samostatně přemýšlet a rozvíjet kritické myšlení, vytvářet i ověřovat hypotézy. A v neposlední řadě v rámci každého tématu máme stanoveny také cíle hudební, výtvarné, technické, praktické a sportovní.

Angličtina přirozenou součástí programu

Výuka angličtiny doprovází děti po celý den. Angličtina je přirozeně zapojována do většiny činností, průvodci používají vybraná slovíčka a celé věty, které si díky tomu děti přirozeně zapamatují, navíc je rovnou prakticky použijí ve správném kontextu. Kromě toho je jeden týdenní blok zaměřen zcela na výuku angličtiny. Učíme děti vnímat angličtinu jako přirozenou součást komunikace.

Jen výuka nestačí

Odpolední družina je plná zajímavých aktivit a kroužků, které koncepčně a - kde to dává smysl - i tematicky doplňují výuku. Pátky v naší škole jsou zážitkové. Jezdíme do přírody či do klubovny v Říčanech. Nebo nás nejdete v divadle, v muzeu či na výletě. V zimě jezdíme na lyžařské výcviky a na jaře na školu v přírodě.

A hlavně žijeme spolu, rosteme spolu. Organizujeme pravidelná formální i neformální setkávání rodičů, dětí a pedagogů a vytváříme společné zážitky.